Androgénna aktivita vo vzťahu k reaktívnej/proaktívnej agresii u jedincov s poruchami autistického spektra
(Androgen activity in correlation with reactive/proactive aggression in individuals with autism spectrum disorder)

UK/102/2016, zodpovedný riešiteľ: Mgr. Alexandra Padová