Mgr. William Bakoš

Magisterské štúdium v odbore psychológia absolvoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V súčasnosti je študentom dennej formy doktorandského štúdia v odbore Lekárske neurovedy na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Pod vedením doc. MUDr. Kataríny Babinskej PhD., MSc. pracuje na téme dizertačnej práce „Metóda eye-trackingu v štúdiu behaviorálnych charakteristík a ich biologických korelátov“. V Akademickom centre výskumu autizmu LF UK je súčasťou diagnostického tímu a aktívne sa zapája do vedeckej práce v rámci viacerých výskumných projektov.