Mgr. Katarína Polónyiová

Magisterské štúdium v odbore psychológia absolvovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V súčasnosti je študentkou dennej formy doktorandského štúdia v odbore Lekárske neurovedy na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Pod vedením prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej PhD. pracuje na téme dizertačnej práce „Kognitívne schopnosti jedincov s poruchou autistického spektra“, so zameraním na ich teóriu mysle, exekutívne funkcie a intelekt. V Akademickom centre výskumu autizmu LF UK je súčasťou diagnostického tímu a aktívne sa zapája do vedeckej práce v rámci viacerých výskumných projektov. Taktiež vedie dlhodobý výskum o dopadoch pandémie COVID-19 na psychické zdravie rodín s deťmi s poruchou autistického spektra a rodín s neurotypickými deťmi.