This article is about a mobile application for early detection of children with ASD for marginalized groups and is in Slovak language.

V tomto projekte je hlavnou úlohou ACVA:

ASDetect – slovenská verzia mobilnej aplikácie na včasný záchyt deti s autizmom v marginalizovaných komunitách

  • Zabezpečenie odborného dohľadu nad slovenskou verziou aplikácie ASDetect pre marginalizované skupiny a jej overenie pre použitie na Slovensku.
  • Odborná podpora a konzultácie v priebehu projektu.
  • Zabezpečenie šírenia aplikácie medzi cieľové skupiny.

Podrobnejšie informácie o projekte nájdete na https://cvipresov.sk/podpora/

Projekt  “Mobilná aplikácia na včasné zachytenie detí s  autizmom pre marginalizované skupiny”  je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z  Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.

Správcom programu je Nadácia  Ekopolis v  partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.