ADOS-2

ADOS-2 – Autism Diagnostic Observation Schedule – Second Edition – Diagnostika a hodnotenie porúch autistického spektra – druhé vydanie (Lord et al. 2012) – je štandardizované semištrukturované vyšetrenie pozostávajúce zo skupiny presne definovaných aktivít a rozhovorov, počas ktorých administrátor/ka cielene vyvoláva špecifické typy reakcií dieťaťa. Administrátor/ka následne sleduje prejavy dieťaťa a jeho interakciu s rodičom a/alebo administrátorom. Cieľom je zachytiť vzorku správania, na základe ktorej je možné zhodnotiť deficity v štyroch hlavných oblastiach, ktoré boli identifikované ako zásadné pre diagnózu PAS. Sleduje sa jazyk a komunikačné schopnosti, vzájomná sociálna interakcia, hra a tvorivosť, stereotypné prejavy a úzko vymedzené záujmy. Možnosť diagnostiky od 12 mesiacov až po dospelosť

ADOS-2 má 5 modulov podľa úrovne expresívnej reči a veku:

 • MODUL PRE BATOĽATÁ – je určený pre deti vo veku 12 – 30 mesiacov.
 • MODUL 1 – je určený pre jedincov, ktorí nepoužívajú slovné spojenia konzistentne, vedia povedať pár slov.
 • MODUL 2 – je určený pre jedincov rozprávajúcich vo frázach, slovných spojeniach, ich reč však nie je plynulá.
 • MODUL 3 – je určený pre jedincov, ktorí sú schopní používať vety a sú schopní rozprávať veciach, ktoré nie sú v kontexte prítomnej aktivity.
 • MODUL 4 – je určený pre adolescentov a dospelých, pre ktorých hra s hračkami už nie je vhodná, vyšetrenie má formu rozhovoru.

ADI-R

ADI-R – Autism Diagnostic Interview – revised (Lord et al. 1994) – Diagnostické interview na autizmus – revidované – je štruktúrované interview pre rodičov alebo primárnych opatrovníkov dieťaťa, ktoré má za cieľ mapovať vývin a aktuálne správanie dieťaťa.

Obsahuje 90 otázok, ktoré sa zameriavajú na osem základných okruhov, zahŕňajúcich:

 1. rodinnú a osobnú anamnézu vrátane predchádzajúcich diagnóz, medikácie;
 2. popis správania dieťaťa; skorý vývin a významné osobné míľniky;
 3. vývin jazyka a prípadnú stratu jazyka alebo iných, skôr nadobudnutých schopností (hodnotí sa možný regres dieťaťa);
 4. aktuálne fungovanie vo vzťahu k jazyku a komunikácii (verbálnej i neverbálnej);
 5. sociálny vývin a vývin imitácie, hry a sociálnej hry;
 6. špecifické správanie a záujmy (stereotypné prejavy, úzko vymedzené záujmy, rituály…);
 7. klinicky významné správanie, ako je agresivita, sebapoškodzovanie a iné
 8. Mimoriadne schopnosti dieťaťa