Mgr. Žofia Janík Szapuová, PhD.

Magisterské štúdium absolvovala na UK v odbore psychológia. Absolvovala doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, kde pracovala pod vedením prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej PhD.. Témou jej dizertačnej práce bolo „Adaptívne správanie u jedincov s autizmom a vzťah k potenciálnym biomarkerom“. V Akademickom centre výskumu autizmu LF UK je súčasťou diagnostického tímu. Aktívne sa zapája do vedeckej práce v rámci viacerých výskumných projektov. V roku 2020 absolvovala polročnú odbornú stáž v USA, v A. J. Drexel Autism Institute, Philadelphia, pod dohľadom renomovaného odborníka Giacoma Vivantiho,PHD, zameranú na výskum včasnej intervencie. V súčasnosti je na materskej dovolenke.