Mgr. Hana Celušáková, PhD.

Klinická psychologička, samostatná vedecká pracovníčka

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1998). V rokoch 1998 – 2003 pracovala v Psychiatrickej nemocnici P. Pinela v Pezinku.

V roku 2002 ukončila Špecializačné štúdium v odbore Klinická psychológia (LF SZU). Absolvovala Certifikovaný študijný program v psychoterapii v PCA, v roku 2009 získala odbornú spôsobilosť na výkon certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia a bola zapísaná do Zoznamu psychoterapeutov SR. Od roku 2008 vykonáva samostatnú zdravotnícku prax v kategórii iný zdravotnícky pracovník – odbor klinická psychológia.

V rokoch 2015 – 2019 úspešne absolvovala postgraduálne štúdium na LF UK pod vedením Prof. MUDr. Ostatníkovej, PhD., s témou „Kognitívne schopnosti a deficity u detí s poruchou autistického spektra“. Aktuálne pôsobí tiež ako členka výskumného tímu v Akademickom centre výskumu autizmu na LF UK, kde sa venuje diagnostike osôb s autizmom, publikačnej a lektorskej činnosti.

Oblasti výskumu: meranie kognitívnych schopností pri PAS, diagnostika PAS, skríning PAS